Odmítáme omezení prostředků na údržbu silnic, i když ho Botek zapírá

Dominantním tématem minulého zasedání zlínského krajského zastupitelstva bylo navýšení budoucích výdajů kraje na vlakovou dopravu. Zastupitelstvo vzalo tento záměr krajské rady na vědomí. Rada tedy může v rámci diskutovaných mezí začít s výběrem dopravců. Mezi doprovodnými informačními materiály byl i návrh, jakým způsobem chce rada ušetřit, aby měla na vlaky. Již tehdy jsme vyjádřili nesouhlas, avšak konkrétně o dopadu navýšení výdajů na dopravu se v tu chvíli řádně nejednalo.

K tomu došlo až na dnešním, 18. zasedání zastupitelstva. Schvalovalo se právě to, na čem se bude v budoucnu šetřit. Ostře jsme se vyhradili vůči tomu, aby byl v budoucnu krácen rozpočet Odboru dopravy Krajského úřadu, protože vzhledem ke struktuře rozpočtu oboru to nevyhnutelně znamená krácení plateb pro Ředitelství silnic Zlínského kraje, a to zase nemůže znamenat nic jiného než méně peněz na údržbu silnic. A jde o 50 miliónů korun ročně, což není zanedbatelná částka. Obdobně hodlá Kraj omezit investice do oprav a údržby svého majetku (např. budovy středních škol), a to o 80 miliónů ročně.

Navrhli jsme odročení tohoto bodu. S tím, že požadujeme, aby se o tom, kde šetřit a kde ne, řádně diskutovalo. Neustále nám totiž narůstají mnohé výdaje, o kterých jsme přesvědčeni, že pro občany Kraje jsou mnohem méně přínosné, jako například výdaje do propagace kraje, sebechvalných médií typu Okno do kraje, apod.

O našem usnesení nakonec Zastupitelstvo vůbec nehlasovalo a považujeme to za porušení jednacího řádu Zastupitelstva.

Při vyslovení naší připomínky, že nutně musí dojít ke krácení výdajů na údržbu silnic, radní pro dopravu Botek velmi teatrálně kroutil hlavou, načež si vyžádal slovo. Očekávali jsme, že nám oznámí, že se mýlíme, že na údržbu krajských silnic nebudou výdaje zkráceny. On však místo toho pronesl jen, že to není pravda, a že … … … (hop do jiné úrovně logiky) … … … naše krajské silnice se zlepšují a že relativně v porovnání s jinými kraji dáváme do cest docela dost.

Pronesl tedy, že nemáme pravdu, aniž by prokázal opak. A při pečlivém pohledu na rozpočet Odboru dopravy je naprosto zřejmé, že se nemýlíme.

zdroj

Dvě chuťovky k novému špitálu ve Zlíně

1. Dnes jsme se od hejtmana Čunka dozvěděli bezva věc. Že totiž veškeré peníze, které nyní Rada utratí za práce, které si objednala od dodavatelů podlimitními smlouvami, že všechny tyto prostředky vlastně ušetříme v realizační fázi projektu.

Potíž této argumentace je ta, že investiční záměr dosud nebyl schválen Zastupitelstvem a stále je tedy hypoteticky možné, že žádná realizační fáze nikdy nebude. Tím pádem možná Čunek nijak nešetří. Prostě, utrácí.

2. Čunek také reagoval na postřeh, že by se nově navrhovaná budova vlezla do starého areálu krajské nemocnice. Vzal tedy její půdorys a ukázal, že pakliže by tato budova měla být v současném areálu, zasáhlo by to tu jeho část, která je památkově chráněná.

To je velmi roztomilé, avšak naprosto mimo mísu. Pokud by dostal projektant zadání navrhnout monoblok, který by bylo možné umístit do stávajícího areálu, aniž by zasáhl do památkově chráněné části, zcela jistě by to dokázal. Pravda, půdorys takového monobloku by byl odlišný.

Oba dva příklady argumentace jsou typickým důkazem toho, že celý proces přípravy investičního záměru nové nemocnice, a i navržený investiční záměr, nutně potřebují oponentský pohled. Takový, který jsme již prosadili. Ukazuje se totiž, že prosazovatelé vize nového špitálu jsou schopní logiku bez uzardění křivit ad absurdum. Pokud podobně přistoupí i k otázce financování, můžeme se dočkat nemilých překvapení.

zdroj

18. zastupitelstvo – sál plný koček a hlavní myš je fuč.

To nejdůležitější se na 18. zasedání krajského zastupitelstva projednávalo v bodě 8. Jistě jste zaregistrovali, že ve zlínské a kroměřížské nemocnici roste nespokojenost zvláště středního zdravotnického personálu s managementem nemocnic. Odvolání ředitelky kroměřížské nemocnice MUDr. Mergenthalové bylo již tak silným impulsem, že svou nespokojenost přišlo velké množství zdravotních sester, ať už členek odborových organizací či nikoliv, důkladně projevit před krajskou radou a krajským zastupitelstvem. Nevyhnutelné to bylo i proto, že komunikace managementu nemocnic se zaměstnanci je tristní. To se ukázalo i během zasedání zastupitelstva.

Měli jsme trochu obavy, že by snad mohlo dojít i na škrábance či rdousení jako při lovu myší, ale v rámci zjitřených emocí a frustrací bylo vystoupení zdravotnického personálu korektní.

Ona totiž hlavní myš, respektive jedna ze tří hlavních myší (počítaje i hejtmana) se nechala hejtmanem zapřít.

Přišel návrh ze slušnosti přesunout bod 8 na začátek zasedání, avšak předseda představenstev krajských nemocnic Maráček nebyl přítomen. Bod tedy zůstal v programu na svém místě.

Jaké překvapení zavládlo, když 10 minut před projednáním bodu 8 hejtman prohlásil, že se MUDr. Maráček z jednání omlouvá, že snad došlo k nějakému úrazu v souvislosti s jeho záchranářskou činností!

Jenže existují svědectví, že tomu tak nebylo, že se totiž MUDr. Maráček měl tou dobou věnovat primářům kroměřížské nemocnice. Na potvrzení této informace ještě čekáme.

V každém případě se myš schovala.

Jak jsme na 18. zasedání zastupitelstva hlasovali my?

1. PRO : Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje (číslo tisku 0056-19Z)

Formální záležitost / technikálie

2. PRO: Přísedící Krajského soudu v Brně – vzdání se funkce (číslo tisku 0015-19Z)

Formální záležitost / technikálie

3. PRO : Zprávy o činnosti výborů Zastupitelstva Zlínského kraje (číslo tisku 0057-19Z)

Formální záležitost / technikálie

4. PRO : Změny ve složení výborů Zastupitelstva Zlínského kraje (číslo tisku 0052-19Z)

Formální záležitost / technikálie

5. PRO : Dotace na rok 2019 – ORJ 20 – podpora složek IZS (číslo tisku 0011-19Z)

2,1 miliónu Kč pro čtyři okresní sdružení hasičů – na okresní a nadregionální akce a na akce SDH v jednotlivých okresech.

6. PRO : Školství – smlouva o výpůjčce (číslo tisku 0050-19Z)

Kvůli rekonstrukci ZŠ Liptál zapůjčuje p.o. Dětský domov a základní škola Liptál prostory v budově pro ZŠ. Neumožňuje to zřizovací listina DDZŠ, takže je to o schválení výjimky.

7. PRO : Zdravotnictví – prodej movitého majetku – rozpočtové opatření (číslo tisku 0051-19Z)

Schvalujeme rozpočtové opatření – zapojení příjmu 100 tisíc za prodej starého záložního el. generátoru v KM nemocnici (pořizuje se nový).

8. PRO : Zdravotnictví – hospodaření nemocnic založených Zlínským krajem (číslo tisku 0046-19Z)

Jak jsme avizovali na začátku článku, toto byl dominantní bod zasedání. Samotnou zprávu o hospodaření nemocnic jsme vzali na vědomí a stále platí, že jsme rádi, že jsou nemocnice hospodářsky v černých číslech.

Pak však došlo na zmíněnou nespokojenost zdravotnického personálu a špatnou komunikaci managementu s nimi. Zároveň se bouřlivě diskutovalo i odvolání MUDr. Mergenthalové.

Bylo navrženo několik doplňujících usnesení:

My jsme usnesením požadovali po krajské radě, aby předložila zcela konkrétní důvody pro odvolání ředitelky kroměřížské nemocnice. Usnesení však nebylo přijato. Více o tom píšeme v článku ZDE.

ČSSD navrhla usnesení, kterým zastupitelstvo nařizuje radě odvolat nově jmenovaného ředitele (opět klasicky bez výběrového řízení) Ing. Liškáře a znovu jmenovat ředitelkou MUDr. Mergenthalovou. Hlasovali jsme PRO, avšak usnesení nebylo schváleno.

SPD pak navrhla usnesení, které mělo zrušit odvolání MUDr. Mergenthalové. Právní výklad je takový, že to již nelze, přesto nechal hejtman o usnesení hlasovat, jistý si zřejmě svou podporou. Hlasovali jsme PRO, usnesení nebylo přijato.

ČSSD v dalším usnesení požadovala po radě, aby činila kroky ke stabilizaci personální situace v nemocnicích a o těchto krocích informovat zastupitelstvo. Hlasovali jsme PRO, usnesení bylo přijato. Hejtman ho komentoval tak, že toto rada celou dobu dělá.

Další usnesení ČSSD vytvořilo tlak na krajskou radu, aby jednala s Ministerstvem zdravotnictví a předsedou vlády jednak o situaci našeho krajského zdravotnictví, druhak o letecké záchranné službě. Myšleno tak, aby pánové laskavě navštívili některé z dalších zasedání krajského zastupitelstva. Komentář hejtmana v duchu – no já jim to klidně řeknu, no ale je to pruda, to teda budou mít radost. Hlasovali jsme PRO, usnesení bylo přijato.

9. PRO : Majetkoprávní úkony (číslo tisku 0031-19Z)

Žádné významné záležitosti.

10. PRO : Převody nemovitých věcí z vlastnictví Zlínského kraje (číslo tisku 0033-19Z)

Žádné významné záležitosti.

11. PRO : Nabytí nemovitých věcí do vlastnictví Zlínského kraje (číslo tisku 0032-19Z)

Kromě nevýznamných záležitostí ještě nabývání pozemků pro případnou novou nemocnici.

12. PROTI : Úprava č. 2 střednědobého výhledu rozpočtu Zlínského kraje na období 2019-2023 a rozpočtové opatření ZZK (číslo tisku 0001-19Z)

Na minulém zasedání zastupitelstva jsme pouze brali na vědomí, jakým způsobem chce rada škrtat v budoucích letech v rozpočtu kraje, aby zalepila obrovské díry, které vzniknou především razantně zvýšenými výdaji na vláčky a autobusy. Nyní se nám pokusili vnutit uvažování, že jsme to přece již schválili. Neschválili. A máme s tím zásadní problém. Nechceme šetřit na těch nejdůležitějších věcech – např. na péči o krajský majetek a na údržbě silnic. Navrhli jsme odročení a diskuzi o tom, kde v budoucnu šetřit. Usnesení hejtman vůbec nedal hlasovat. Více píšeme ZDE.

13. NEHLASOVALI : Dodatek č. 3 Partnerské smlouvy s Technologickým inovačním centrem, s. r. o. (číslo tisku 0041-19Z)

Nehlasovali jsme. Čili nepodpořili jsme usnesení, které bylo o tom, že se TICu neopodařilo rozfrcat peníze daňových poplatníků jedním způsobem a proto požadují umožnit rozfrcání jiným způsobem. Věnovali jsme se raději v kuloárech našim zdravotníkům.

14. NEHLASOVALI : Cyklostezka Bečva-Vlára-Váh I. etapa, dotace (číslo tisku 0040-19Z)

Stále jsme se věnovali v kuloárech zdravotníkům. Zde jsme měli v úmyslu usnesení podpořit, avšak – a to nám můžete věřit – intuitivně jsme věděli, že zde nebude našeho hlasu třeba, že dotaci zastupitelstvo schválí i bez nás.

15. Tomáš Pajonk: NEHLASOVAL, Helena Lasztoviczová: PRO : Podpora turistického značení ve Zlínském kraji v roce 2019 – dotace Klubu českých turistů oblast Valašsko – Chřiby (číslo tisku 0029-19Z)

Tomáš Pajonk pokračoval v kuloárech v jednáních se zdravotníky, Helena Lasztoviczová již opět hlasovala. Chtěli jsme tento výdaj podpořit – byl nejen na opravu běžného turistického značení, ale i na žluté cyklistické tabulky a náhradu oprýskaných map v terénu.

16. Tomáš Pajonk: NEHLASOVAL, Helena Lasztoviczová: PROTI : Fond ZK – sekce Rozvojové programy a krizové řízení – Odbor KH – dotace agrárním komorám (Kroměříž, Uh. Hradiště) a záchranné stanici volně žijících živočichů Buchlovice (číslo tisku 0003-19Z)

Ony ty akce, které pořádají agrární komory, nejsou samy o sobě špatné. Máme prostě problém s podporou pro jednu z nejvýznamnějších agrolobbistických partiček. Vždyť nám agroparta vládne. Věříme, že by tyto akce přežily i bez peněz z krajského rozpočtu, které budou v budoucnu možná bolestivě chybět.

17. PRO : Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro období 2020-2022 (číslo tisku 0048-19Z)

Body 17., 18. a 20. komentujeme u bodu 20.

18. PRO : Akční plán rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2019 – aktualizace Akčního plánu a příloh (číslo tisku 0047-19Z)

Body 17., 18. a 20. komentujeme u bodu 20.

19. PRO : Sociální služby – poskytnutí návratné finanční výpomoci (číslo tisku 0061-19Z)

Návratná finanční výpomoc 1.212.000,- pro “Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením” Fryšták. Překlenutí nedostatku financí do další platby od Zlínského kraje.

20. PRO : Finanční podpora z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území ZK pro rok 2019 (číslo tisku 0986-18Z)

Společný komentář k bodům 17., 18. a 20.: Fakt se nám ten systém placení sociálních služeb nelíbí. Fakt ne. Ale dokud není nastavený jiný systém, není úplně rozumné z trucu současnému financování zabraňovat.

21. Tomáš Pajonk: NEHLASOVAL, Helena Lasztoviczová: PRO : Podpora činnosti domovníků ve vybraných lokalitách ve Zlínském kraji v roce 2019 – dotace (číslo tisku 0006-19Z)

Aby nedošlo k mýlce, zde se hlasovalo o tom, aby Kraj již nadále tuto činnost neplatil. Nechť si obce samy rozhodují, zda něco podobného potřebují.

22. Tomáš Pajonk: ZDRŽEL SE, Helena Lasztoviczová: PRO : Školství, kultura – financování dotačních projektů příspěvkových organizací (číslo tisku 0013-19Z)

Prospěšné a neškodlivé peníze pro školy. 35 miliónů. A i mistr tesař se někdy utne: Tomáš Pajonk měl v úmyslu hlasovat PRO. Uf, naštěstí to prošlo.

23. Tomáš Pajonk: PRO, Helena Lasztoviczová: ZDRŽELA SE : Program MŠMT Podpora odborného vzdělávání – smlouvy se soukromými školami (číslo tisku 0022-19Z)

To je prostě těžké. Toto jsou extra peníze (350 tisíc) pro technické a řemeslné školy. Dobře, že tam jdou, ale jsme přesvědčení, že nemá být ambicí kraje zběsile reagovat na problémy trhu práce.

24. ZDRŽELI SE : Individuální podpora 2019 – sekce MLÁDEŽ A SPORT (číslo tisku 0026-19Z)

My skutečně odmítáme podporovat spolky, jejichž činností je EVVO (environmentální výchova, vzdělávání a osvěta), tedy snaha převychovávat lidi. Někdy se za to schová přínosná činnost typu přírodovědeckých kroužků. To ale není tento případ. Toto má být navíc 400 tisíc na mechceche, které dělají tito převychovatelé sami pro sebe.

25. ZDRŽELI SE : Programová podpora 2019 – sekce MLÁDEŽ A SPORT (číslo tisku 0054-19Z)

Nastavování budoucích dotačních toků pro subjekty, které se zabývají volnočasovými aktivitami dětí,, např hasiče. Podpořené aktivity – uf – proč – “podporující mimo jiné vzájemnou toleranci a respekt.” Je snad zřejmé, že krajští rozdávači nechtějí podporovat aktivity, podporující třeba vzájemnou nevraživost a despekt, že…

26. Tomáš Pajonk: ZDRŽEL SE, Helena Lasztoviczová: PRO : Dotace v oblasti regionálního rozvoje (číslo tisku 0027-19Z)

1,5 miliónu na střechu kostela v Hulíně – havarijní stav, nemovitá kulturní památka.

27. PRO : Zpráva o činnosti Rady Zlínského kraje za období mezi 17. a 18. zasedáním Zastupitelstva Zlínského kraje (číslo tisku 0059-19Z)

Formální záležitost / technikálie

R1. Informace o záměru výstavby nové nemocnice (číslo tisku 0004R-19Z)

Zase krásné obrázky, jak jim to projektování jde do posledního detajlu. Trochu vzrůšo, technické závady, vypínal se dataprojektor. Další famózní manipulace. Viz náš článek ZDE, konkrétně bod 2 v tomto článku.

R2. Petice občanů města Napajedla – Nesouhlas s obnovením obousměrného provozu na silnici III/4973 v obci Napajedla a s navrženou rekonstrukcí silnice III/4973 – opakované projednání (číslo tisku 0005R-19Z)

zdroj

 

Pajonk: Obědy do škol jsou jen populistické výroky

Česko – Již několik měsíců jsme svědky politického vyjednávání a přetlačování se v rámci koaliční vlády o obědy zdarma do škol. Jednou pro všechny děti, následně jen pro vybrané skupiny. Vládní kabinet neví, jak populistické výroky proměnit ve skutečnost. Návrh Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy zavést obědy zdarma do škol pro děti ze sociálně slabých rodin byl smeten na jednání vlády ze stolu. Ještě aby ne, když byly náklady v souhrnné výši vypočítány na 1,7 miliardy korun, a z toho jen na administrativu resort vyčlenil půl miliardy.

Řešení problematiky obědů zdarma do škol nevnímáme jako klíčový problém našeho školství. Problémy vidíme především v kvalitě výuky, v nedostatku kvalitních pedagogů a v systému financování škol. Proto odmítáme zavádění nových programů a projektů, které budou jen další zátěží v podobě nákladů pro státní rozpočet, a také pro celý systém v podobě administrativy. Stejně vnímáme i projekty Mléko do škol a Ovoce a zelenina do škol, které každoročně stojí státní rozpočet okolo půl miliardy korun.

Stát by se měl soustředit na primární úkoly, jimiž jsou kvalitní vzdělávání v podobě dobře zaplacených profesionálních pedagogů a dobře nastavený systém financování českého školství s minimální administrativou. Stát se nemá starat o to, co budou děti ve školách jíst, to si dokážou rodiče v naší vyspělé společnosti rozhodnout sami a je to čistě jejich zodpovědnost.

zdroj

Odvolávat ředitelku nemocnice, ve které vidí zaměstnanci naději, není rozumné

zdrojNa 18. zasedání krajského zastupitelstva jsme reagovali na odvolání ředitelky Kroměřížské nemocnice MUDr. Lenky Mergenthalové. Navrhli jsme usnesení, kterým mělo Zastupitelstvo požadovat po krajské radě písemné odůvodnění jejího odvolání. A to odůvodnění maximálně konkrétní, nikoliv vágní v duchu „v představenstvu existoval nesoulad, který takto řešíme“. Podle nás totiž nedává smysl měnit management ve chvíli, kdy se stabilizovala hospodářská situace nemocnice, kdy zaměstnanci nemocnice pociťují naději v budoucnost svého podniku. Jsme zároveň přesvědčení, že nadměrné změny v managementech společností také nepřispívají k dobrým a stabilním hospodářským výsledkům. Mezi lety 2005-2017 se například v Krajské nemocnici Tomáše Bati vystřídalo v představenstvu 20 osob. V Kroměřížské nemocnici to bylo 11 osob. V Uherském Hradišti s dlouhodobě dobrým hospodařením to za celou tuto dobu bylo jen 6 osob.

Je pravděpodobné, že v managementu kroměřížské nemocnice skutečně existoval nesoulad a nespolupráce. Jsou zde však indície, že ona nekomunikace zdaleka nemusela být vinou L. Mergenthalové. Padlo vážné obvinění, že například v případě rušení lůžkové části očního oddělení to byl zbytek představenstva, který při rozhodnutí ředitelku obešel.

Zároveň připomínáme, že proti odvolání L. Mergenthalové vznikla petice, kterou stihly podepsat tři čtvrtiny zaměstnanců. A důvěra zaměstnanců ve vedení nemocnice je v současné složité personální situaci v českém zdravotnictví nesmírně cenná.

Náš návrh usnesení bohužel nebyl přijat.

 

17. zastupitelstvo: sál plný jako piksla sardinek

Veškerý volný prostor, který v zasedací síni krajského zastupitelstva pod střechou zlínského mrakodrapu zbyl pro veřejnost, do posledního místa obsadila delegace Českých drah. Včetně volného místa na stání. Přišli tak zřejmě dát najevo svůj nesouhlas s tím, že jim má konkurence vyfouknout část byznysu na území kraje.

To nám zrovna moc nevadí, za předpokladu, že konkurence dokáže dostát svým závazkům.

Hejtman se tím nenechal vykolejit a spolu s radním pro dopravu Botkem prosadili brutální navýšení budoucích výdajů na vlaky. Takové, že nevyhnutelně způsobí krácení jiných krajských výdajů, bohužel ne jen těch z našeho pohledu zbytečných.

Už na jednání dopravního výboru vyjádřili někteří obavy, že budoucí příjmy krajské kasy nemusí být až takové, jak to vypadá dnes, uprostřed mejdanu. Radní Botek odpověděl, že přece nikdo nemá křišťálovou kouli, aby předpovídal hospodářskou recesi. Že taky žádná nemusí být. Prostě prachy byly, jsou a budou.

Na vítězné vlně se pak ještě hejtmanovi podařilo prosadit zrušení části usnesení, které jsme prosadili na minulém zasedání my. A možná to po procesní stránce nebylo úplně košer. Zeptáme se rabiho.

Jak jsme hlasovali na 17. zasedání zastupitelstva?

1. PRO : Návrh termínů zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje na rok 2019 (číslo tisku 1203-18Z)

Formální záležitost / technikálie. Tím, že přibylo právě toto mimořádné 17. zasedání, je třeba tento dokument upravit.

2. PROTI : Řešení regionální drážní dopravy v období 12/2019 – 12/2029 (číslo tisku 1202-18Z)

O tématu jsme psali již dříve ZDE. A brzy budeme komentovat znovu a mnohem podrobněji.

Sociálním demokratům velmi vadí forma „tržních konzultací“, kterou zvolila krajská rada. Je to totiž takový pseudotendr, po kterém bude následovat přímé zadání. S tím souhlasíme. Zároveň mají obavy z rozdělení území kraje do několika tzv. „provozních souborů“. A proto navrhli vypsání regulérního tendru pro výběr dopravce pro celé území kraje. Hlasovali jsme PRO

3. PRO : Výbor pro výstavbu „NOVÉ BAŤOVY NEMOCNICE“ Zastupitelstva Zlínského kraje – složení výboru (číslo tisku 1206-18Z)

Tak to vůbec nebylo nudné! Výbor bude mít 11 členů. Každý politický klub zastupitelstva bude mít jednoho člena. Kromě toho rovnováhu narušuje účast dalších 3 členů. MUDr. Adámka, který bude reprezentovat město Zlín, MUDr. Maráčka, předsedy představenstev krajských nemocnic a Ing. arch. Hovořákové, členky přípravného týmu nové nemocnice.

A vznikly obavy. Oprávněné. Není definované, k čemu má nový výbor sloužit. My ho chápeme jako informační platformu, která by měla zásadně zlepšit informování zastupitelstva a občanů kraje o tom, co krajská rada spolu s přípravným týmem nové nemocnice činí. Zvláště proto, že investiční záměr zatím nebyl schválen zastupitelstvem. Pokud by ale mocensky v novém výboru převládli nadšenci do nového špitálu, snadno by se z výboru mohla stát jen další PR zbraň hejtmana.

Proto přišel od zastupitelů nejprve návrh, aby výše jmenovaní „nestandardní“ členové výboru nebyli členy, ale jen „stálými hosty“ výboru. Tento návrh padl již v rozpravě, do hlasování se nedostal. Je to trochu škoda, mohla být legrace. Je možné, že by si zastupitelstvo nevšimlo, že pak pak zbylo jen 8 členů. A tak to být nemůže. Každý výbor musí mít lichý počet členů. My jsme si to uvědomili také až později. Do hlasování šel nakonec pozměňovací návrh, aby se tyto 3 osoby staly členy jen s „doporučujícím hlasem“. Návrh byl přijat a my jsme byli také PRO. Našim zástupcem ve výboru bude Ing. Jiří Procházka, MBA, krajský předseda Svobodných, se značnými zkušenostmi ve zdravotnickém managementu. Je zárukou, že se nenecháme snadno obalamutit a že se z výboru nestane jen divadélko.

V laufu pak hejtman navrhl další doplňující usnesení, a to zrušit část usnesení, které jsme navrhli my na minulém zastupitelstvu. Týkal se pořízení oponentského posudku k záměru výstavby nového špitálu. Ten sice pořízen bude, ale hejtman navrhl zrušit zřízení pracovní skupiny zastupitelstva, která by měla jen jediný úkol: postarat se o kvalitní zadání pro výběr zpracovatele oponentního posudku. Důvodem měla být naprostá nezávislost pracovní skupiny a absolutní koncentrace právě jen na tento jednorázový úkol. Zastupitelstvo hejtmanův návrh schválilo. Asi není nutné psát, jak jsme hlasovali. V laufu dělá člověk chyby, a tak například zapomněl hejtman k návrhu otevřít rozpravu.

4. PRO : Finanční podpora z rozpočtu ZK k zajištění odlehčovací služby na území ZK, Aktualizace Přílohy č. 2 a Přílohy č. 3 Akčního plánu pro rok 2019 (číslo tisku 1201-18Z)

1.400 000 pro PAHOP – Paliativní hospic. PAHOP Uherské Hradiště poskytuje sociální služby v domácím prostředí klientů. Po takových službách je v poslední době čím dál větší poptávka. Podpořili jsme žádost, přestože bychom rádi způsob této služby viděli v trochu jiném módu – víc konkurence i z řad soukromých poskytovatelů ne zcela závislých na financích kraje a státu. To je ale v současném zakonzervovaném systému téměř nemožné.

5. PRO : Zpráva o činnosti Rady Zlínského kraje za období mezi 16. a 17. zasedáním Zastupitelstva Zlínského kraje (číslo tisku 1207-18Z)

Formální záležitost/technikálie.

6. Informace o záměru výstavby nové nemocnice (číslo tisku 0050R-18Z)

Ukázali nám krásné nové obrázky. A zjistili jsme, že se podstatná část nového špitálu vleze do starého areálu, přestože nám dříve řekli, že tam se teda rozhodně nevleze nic. V tomto bodě se nehlasovalo.

Další usnesení krajského zastupitelstva:

PRO : Vyslovení podpory ústavní stížnosti proti diskriminaci plateb za zdravotní péči.

Zlínský kraj je velmi v současnosti znevýhodněn. Usnesení navrhl náš koaliční zastupitel, senátor Ivo Valenta. Více o tématu ZDE.

Kolik stojí rodinu veřejná doprava ve Zlínském kraji?

Sousede, kolik ročně utratíš za ježdění vlakem a autobusem? No, já moc nejezdím, takže moc ne…. Tak to se pleteš! V rodině jste 4, takže to vychází takto:

Každá čtyřčlenná rodina zaplatí tisíce korun ročně, aniž by o tom věděla. Vezměme si nyní modelově rodinu z tzv. Zlínského kraje, tedy pravděpodobně Valachy, moravské Slováky nebo Hanáky.

2018

V roce 2018 každá taková rodina zaplatila, aniž by to věděla, v průměru přes 9.100 korun. A k tomu ještě utratila za jízdenky téměř 2.900 korun. Dohromady tedy 12.000 korun.

S vlaky a autobusy se to má totiž takto. Zlínský kraj (zastupitelstvo) rozhoduje o tom, kolik kilometrů najezdí ročně regionální a lokální vlaky a autobusy. Vybere dopravce a těm za tyto kilometry zaplatí dohodnutou cenu. Dopravci samozřejmě vyberou také nějaké jízdné a to se od dohodnuté úhrady odečte. Výsledek je tzv. prokazatelná ztráta. Tu Zlínský kraj zaplatí (a je to tak ve všech krajích).

V roce 2018 kraj takto utratil za Tvou rodinu přes 4.900 korun. Protože je to ale na rozpočet kraje moc, vysaje na zajištění dopravy ještě peníze z rozpočtů obcí. A to přesně stovku na hlavu, tedy 400 korun na čtyřčlennou rodinu. A také si poníženě vyprosí pomoc od státu, tedy ministerstva dopravy na vlaky. Ministerstvo tak milosrdně posílá Tvých téměř 700 korun dopravcům na přepravu Tvé rodiny. No jo, jenže je to trochu nefér, poněvadž Východomoravákům on ten stát posílá málo na vláčky. To proto, že toho u nás vláčky ročně najezdí málo. Jinde najezdí více. A tak ještě přispíváš jiným rodinám v jiných krajích. Tvoje rodina takto podporuje jiné rodiny celkem více než 300 korunama ročně. Možná Ti udělá radost, že hejtman chce tu nespravedlnost ukončit tím, že objedná více vláčků. Můžeš se pak na ně třeba chodit dívat a mít radost, že už je to spravedlivé.

Peníze, sousede, nerostou na stromě a stát, kraj ani naše obec, jak jistě víš, nemají partu česačů, kteří by ty peníze ze stromů trhali. Všechno to, o čem jsem mluvil, jsou Tvé peníze, které zaplatíš na daních.

Jestli teď sčítáš a odečítáš, jistě sis všiml, že ten součet nevychází. Tvoje peníze totiž stát neutrácí jen tím, že by s nimi „pomáhal“ Zlínskému kraji. On sám totiž ještě Tvé peníze utrácí za rychlíky a také za ztráty dopravců, které vznikají tím, že poskytují slevy z jízdného.

Je mi líto, že jsem Tě teď zklamal. Slevy opravdu neznamenají, že ušetříš. Náklady na dopravu jsou pořád stejné. Nezáleží na tom, zda v autobuse sedí student, chlap v nejlepších letech nebo chlap v ještě lepších letech, čili v důchodu. Máš sice levnější jízdenku, ale stejně jsi to zaplatil.

Tedy, za rychlíky a za slevy Tvá rodina zaplatí ročně 2.800 korun.

Dohromady jsi zaplatil za rodinu 9.100 korun a ani nevíš jak. Ze slev se už také nemůžeš radovat. Nepomůže Ti ani ta poslední, kterou populisticky vyhlásil premiér. Průměrně sice zaplatíš méně peněz, když budeš kupovat pro rodinu jízdenku, ale o to víc zaplatíš, aniž bys to věděl. Přidej těch cca 2.900 korun za jízdenky a Tvá rodina je chudší o 12.000 korun.

2020, pokud hejtman neprosadí svůj grandiózní plán

Tak a teď se pojďme podívat, jak to bude dál, třeba v roce 2020.

Kraji končí smlouvy s dopravci a je bohužel nevyhnutelné, že vše podraží a Tvoje rodina zaplatí více. Tomu se nedá zabránit. Pokud bude jezdit pořád přibližně stejné množství vlaků a autobusů v kraji, pak zaplatíš za rodinu v roce 2020 celkem 13.300 korun. Jízdenky Tě budou stát pořád stejně, ale podraží ta „neviditelná“ platba – tam vysolíš 10.400 korun.

2020, pokud prosadí

Jenže náš hejtman má mnohem ambicióznější plány, jak s Tvými penězi naložit. Chce více vlaků a více autobusů! Pokud protlačí všechny své nápady, prohneš se. V roce 2020 bys pak za rodinu zaplatil celkem 15.300 korun! 12.100 bez toho, aniž by se Tě někdo ptal a pak ještě přes 3.200 korun na jízdenkách.

Neboj! Jízdenky nepodraží! Jenom budeš prostě více jezdit vlaky a autobusy. Že to nemáš v plánu? Nevadí. Hejtman říká, že jezdit budeš a tak ty peníze i počítá. Kdyby se kompletně úplně zmýlil a těmi vlaky a autobusy by nikdo včetně Tebe nejezdil, přestože budou lépe zorganizované, stejně to Tvá rodina zaplatí. Nezaplatíš sice o 300 korun více za jízdenky, ale dopravcům vznikne vyšší prokazatelná ztráta a tu prostě zaplatíš.

Nepříjemné je, že za tyto peníze, které si kraj od Tebe vzal, by měl dělat další věci, které jsou potřeba. A má málo! I kdyby se podařilo hejtmanovi do vlaků a autobusů nalákat více lidí, i tak mu natolik narostou výdaje, že bude muset šetřit jinde. A tak například plánuje, že ročně utratí o 50 miliónů méně za ostatní „dopravní záležitosti“. No a to jsou v podstatě jen údržba a opravy silnic. 50 miliónů prostě půjde poznat. Takže si k těm nákladům do roku 2020 ještě připočítej to, že bys měl začít šetřit na brzkou výměnu tlumičů na svém rodinném autě. Jo, člověče, a ještě na pár tlustých slušných svetrů pro děcka do školy, protože bude o 80 miliónů ročně méně na opravy krajských baráků, třeba gymplů a průmyslovek, takže potáhne přes stará okna. A pokud přijde nějaká ta hospodářská krizička, pak si radši našetři na nějakou čtyřkolku, protože sníh fakt zadarmo nikdo neprohrne a kraj na to taky nemusí mít.

Opakování, matka moudrosti, sousede, takže zde rakapitulace těch částek, o kterých jsem mluvil. Vše přepočtené na čtyřčlennou rodinu:

doprava výdaje rodina

(poznámka: v článku neřešíme náklady na MHD)

 

Rozhovor se sousedem pro vás zaznamenali krajští zastupitelé za Svobodné:

tomas-pajonk_malyportret

Ing. Tomáš Pajonk

Helena Lasztoviczová portrait2

Helena Lasztoviczová

Jsem ochoten diskutovat maximálně umístění WC v nové nemocnici.

Drahé posudky nepotřebujeme, nejlepší řešení už máme.

To je titulek rozhovoru s hejtmanem Čunkem v příloze Zlínského Deníku, ve které reaguje na besedu s občany, kterou jsme na téma nové krajské nemocnice zorganizovali 4.prosince 2018. O besedě více ZDE. Článek v příloze Zlínského deníku ZDE.

Zopakujme si to ještě dvakrát:

„Drahé posudky nepotřebujeme, nejlepší řešení už máme.“

„Drahé posudky nepotřebujeme, nejlepší řešení už máme.“

A k tomu přidejme vybrané hejtmanovy výroky ze zasedání krajského zastupitelstva a z médií (volně parafrázujeme):

Kdo by nechtěl novou nemocnici, ten je tak pitomý, že by měl skočit z mrakodrapu! Nejlepší odborníky mám ve svém týmu! Žádní jiní na to tady nejsou! Neexistuje žádné lepší řešení! My už to víme! Berte to! Rychle, honem! Všichni to už ví! Jak můžete mít nějaké připomínky, když ničemu nerozumíte! Rozumím tomu jenom já, tedy já ne, ale MOJI odborníci! Jsou to nezávislí odborníci! Nejsou to politici! Každý, kdo to brzdí, je politický opozičnický kazišuk!

Jinými slovy:

Freddie Mercury & Queen: „We are the champions of the world!

Nagano: „Otevírá se zlatá brána!

CREATOR: gd-jpeg v1.0 (using IJG JPEG v62), quality = 95

Když hejtman poskytoval tento rozhovor, zřejmě ještě netušil, že zastupitelstvo vypracování opozičního posudku schválí. Ještě jednou si přečtěte titulek článku. Vnímáte to? Tak právě proto je opozičního posudku třeba. To stejné je také důvodem, proč jsme zrovna hejtmana na besedu s občany nepozvali. Nechtěli jsme, aby hejtman kompletně zahltil prostor na diskusi svým dalším grandiózním marketingovým vystoupením. Podobným, kterým obvykle vysaje polovinu času každého zasedání krajského zastupitelstva.

Pojďme ještě k některým konkrétním věcem, které v rozhovoru zmiňuje:

1. „Geniální“ a nezbytný nákup pozemků.

Hejtman při každé příležitosti znovu a znovu opakuje, že pakliže by se nejprve jednalo veřejně o stavbě nové nemocnice a teprve pak šly nakupovat pozemky, vsunuli by se do procesu spekulanti. Zároveň znovu a znovu opakuje, že vlastníci pozemků (někteří) prodávají jen proto, že jim hejtman garantuje, že jsou pozemky pro nemocnici. Jinak by neprodali.

Tak pokud by jinak neprodali, jak by se tam tedy dostali ti spekulanti?

Navíc – to skutečně nebylo možné namodelovat nemocnici bez určení lokality, udělat středně hrubý výpočet finanční náročnosti stavby, řekněme s průměrnými náklady na terénní práce a založení? A to vše v rámci přípravy nové koncepce krajského zdravotnictví? Poté toto projednat jako variantu řešení, porovnat s jinými variantami, spolu se zastupitelstvem ideální variantu vybrat a začít činit kroky k její realizaci, tedy nakoupit pozemky?

2. nejprve nový špitál, potom koncepce 

V článku Jiří Čunek říká: „Existuje schválená koncepce, která ale počítá s rekonstrukcí stávajícího areálu. Nemůžeme přece jen tak říct, napadlo nás, že postavíme novou nemocnici, ale nemáme k tomu pozemky ani studii; chceme změnit koncepci, abychom ale až pak zjistili, že nová nemocnice v uvedené lokalitě být nemá anebo že je lepší rekonstruovat stávající areál.“

Pravda – přizpůsobovat koncepci nějaké obrovské změně, u které není jisté, jestli se zrealizuje, to opravdu není moudré. To je skutečně pitomé. Jsme rádi, že to hejtman nedělá. Jen je poněkud chucpe tímto účelovým konstatováním nenápadně ospravedlňovat to, jak intenzívně se celý projekt rozbíhá bez podpory kohokoliv jiného než hejtmanovy zdravotnické partičky a bez souladu s jakýmkoliv krajským strategickým plánem.

Hejtman se nerad páře se zastupitelstvem, zvláště u závažných investic. On vybírá ta řešení, pro která se nadchne, nasadí vysoké tempo. S fázovým zpožděním to pak jde vysvětlovat těm nechápavým až nablblým zastupitelům, které diskredituje v médiích jako neinformované pitomce.

Co je na tom celém úplně nejhorší, je to, že například tento nápad s novou nemocnicí se může nakonec ukázat jako dobrý, jako hodný realizace. Může se stát, že právě buldozeří styl Jiřího Čunka vyvolá postupně takovou nedůvěru zastupitelů, části odborné veřejnosti a laiků, která projekt zastaví.

Paradoxně právě námi prosazený oponentský posudek může hejtmanovi kus důvěryhodnosti vrátit.

2mer1rez

 

tomas-pajonk_malyportret

Ing. Tomáš Pajonk

člen Zastupitelstva Zlínského kraje

Helena Lasztoviczová portrait2

Helena Lasztoviczová

členka zastupitelstva Zlínského kraje

Jirka Procházka 2016

Ing. Jiří Procházka, MBA

člen zdravotního výboru Zastupitelstva Zlínského kraje

16. zastupitelstvo: 2 smutky v 1 dni a před Vánoci? Tož to né!

Dvě zklamání v jednom dni, to by bylo moc i na Valacha, ošlehaného horským uragánem. Tím prvním bylo pro hejtmana prosazení našeho usnesení o tom, že zvolené řešení budoucího zázemí krajské nemocnice ve Zlíně, tedy výstavba nové nemocnice v Malenovicích, bude prověřené nezávislým oponentním posudkem. Hejtman chtěl dále projednat radikální navýšení výdajů na vlakovou dopravu v kraji v následujících deseti letech. Protože atmosféra na zastupitelstvu jevila znaky výrazného nesouhlasu, rozhodl se hejtman tento hrozící nesouhlas přejmenovat na nedostatečnou informovanost zastupitelů a bod jednání odročil.

sad-red-rose-on-rail-3628852_1920

Jak jsme na 16. zasedání zastupitelstva hlasovali my?

1. PRO : Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje (číslo tisku 1040-18Z)

Formální záležitost / technikálie

2. PRO : Zprávy o činnosti výborů Zastupitelstva Zlínského kraje (číslo tisku 1041-18Z)

Formální záležitost / technikálie

3. PRO : Návrh termínů zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje na rok 2019 (číslo tisku 1068-18Z)

Formální záležitost / technikálie. Navrženy jsou tyto termíny zasedání v roce 2019: 4.2., 15.4., 17.6., 9.9., 11.11. a 16.12.

4. PRO : Vrbětice – smlouva (číslo tisku 0997-18Z)

Proplacení státní dotace Vojenskému technickému ústavu na krytí nákladů za poskytnutí věcné a osobní pomoci při likvidaci výbuchu muničáku.

5. PRO : Dotace Hasičskému záchrannému sboru Zlínského kraje a dotace obci Kaňovice (číslo tisku 1065-18Z)

Individuální dotace 1 milión korun na vercajk pro Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje a k tomu 300 tisíc pro hasiče z Kaňovic.

PRO : Dotace z Fondu Zlínského kraje – Program RP12-19 Dotace obcím pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Zlínského kraje (číslo tisku 1066-18Z)

Původně se plánovalo rozdělit hasičům v kraji 6,7 miliónu. Rozhodlo se však podpořit všechny žádosti, celkem 8,523 miliónu Kč. Musíme kvůli tomu pochopitelně změnit rozpočet. Většinou je to na vercajk. Víte co? Dejme jim to. Ať mají hasiči vybavení raději do zásoby na nějakou dobu dopředu. Vzhledem k hejtmanovým plánům do budoucna se to může hodit.

7. PRO : Odměny neuvolněným členům Zastupitelstva Zlínského kraje (číslo tisku 0991-18Z)

Žádná důležitá změna.

8. PRO : Zdravotnictví – hospodaření nemocnic založených Zlínským krajem (číslo tisku 1080-18Z)

Vítáme dobré hospodářské výsledky nemocnic.

9. PRO : Zdravotnictví – Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje – dodatek č. 21 ke zřizovací listině (číslo tisku 0887-18Z)

Formální záležitost / technikálie. Pokaždé, kdy dojde ke změně v nemovitém majetku daného subjektu, musí se změnit zřizovací listiny a to musí odsouhlasit zastupitelstvo. Zde šlo dokonce jen o zřízení věcného břemene.

10. PRO : Zdravotnictví – darovací smlouva (číslo tisku 1079-18Z)

Krajská záchranka daruje jednu sanitku zlínským četníkům na převoz ožhralců na záchytku. OK.

11. PROTI : RP16-18 Stipendijní program pro zdravotnické obory – schválení dotací (číslo tisku 0992-18Z)

Toto považujeme za nesystémové řešení. Více jsme o tom psali ZDE.

12. PRO : Úprava č. 4 rozpočtu ZK na rok 2018, rozpočtová opatření ZZK a informace o rozpočtových opatření RZK (číslo tisku 1042-18Z)

Sesouladění rozpočtu s aktuálním stavem a schválení kreditky pro ředitele krajského úřadu a hejtmana. U hejtmana jsme trošku v této věci váhali, vypadá to, že rád utrácí :).

13. PRO : Rozpočet Zlínského kraje na rok 2019 (číslo tisku 1019-18Z)

Rozpočet je vyrovnaný. Kromě jedné úvěrové splátky. Kvitujeme to a vnímáme v osobě radního Sukopa garanci budoucího tlaku na dobrá krajská makročísla.

14. ZDRŽELI SE : Úprava č. 1 střednědobého výhledu rozpočtu Zlínského kraje na období 2019-2023 (číslo tisku 1020-18Z)

Citujeme z dokumentu: “Nové a navýšené výdaje jsou kryty úsporami z minulých let a navýšeným příjmem ze sdílených daní”. Chápete jo? Jdeme tedy prožrat úspory no a samozřejmě dostaneme více z daní… tedy pokud nepřijde nějaký propad… Toto skutečně nelze podpořit.

15. PRO : Majetkoprávní úkony (číslo tisku 1015-18Z)

Žádný ze schvalovaných majetkoprávních úkonů nebyl problematický.

16. PRO : Převody nemovitých věcí z vlastnictví Zlínského kraje (číslo tisku 1018-18Z)

Žádný ze schvalovaných majetkoprávních úkonů nebyl problematický.

17. PRO : Nabytí nemovitých věcí do vlastnictví Zlínského kraje (číslo tisku 1016-18Z)

Žádný ze schvalovaných majetkoprávních úkonů nebyl problematický.

18. PRO : Porušení rozpočtové kázně (číslo tisku 1017-18Z)

Fakt zanedbatelná záležitost. Malá částka. Občas někdo udělá vyloženě neúmyslnou chybku, ztracen v džungli předpisů.

19. PRO : Doprava – dodatek č. 27 ke zřizovací listině p. o. Ředitelství silnic Zlínského kraje (číslo tisku 0986-18Z)

Formální záležitost / technikálie. Pokaždé, kdy dojde ke změně v nemovitém majetku daného subjektu, musí se změnit zřizovací listiny a to musí odsouhlasit zastupitelstvo. A u ŘSZK se to mění stále, jak se daří nakupovat pozemky pod silnicemi a prodávat naopak nepotřebné.

20. ZDRŽELI SE : Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje – smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace na rok 2019 (číslo tisku 1061-18Z)

Nejsme ochotní schválit 13,86 mil. Kč pro KOVED (navýšení přes 2 milióny). Potřebujeme nejprve vědět, jaký bude rozsah objednané dopravy v kraji a potřebujeme vědět, jak to bude dále s přípravou integrovaného dopravního systému.

21. PRO : Doprava – Smlouvy o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou mezi Zlínským krajem a kraji Olomouckým, Jihomoravským a Moravskoslezským (číslo tisku 1060-18Z)

Některé vlaky na území našeho kraje objednávají jiné kraje a naopak. Poté, co je známá výše prokazatelné ztráty dopravců, dojde k finančnímu vyrovnání mezi kraji.

22. PRO : Doprava – dodatky smluv o závazku veřejné služby k zajištění základní dopravní obslužnosti – veřejná linková doprava a drážní doprava (číslo tisku 1059-18Z)

Tomáši, tady je to podle mě ok – každý rok to tak je. Dorovnávání přepočítávání podle aktuálního stavu – jsou-li objížďky, je-li méně lidí, je třeba poslat více. A z průběhu současného roku se nastavuje platba na další. Ten nárůst kilometrů ještě v roce 2019 nebude!!!!

23. ODROČENO : Řešení regionální drážní dopravy v období 12/2019 – 12/2029 (číslo tisku 1120-18Z)

Odročeno. Psali jsme k tomu již před zastupitelstvem ZDE. Budeme informovat o vývoji situace. Toto je možná největší průšvih, který se chystá.

24. PRO : Individuální dotace v oblasti dopravy (číslo tisku 0988-18Z)

Huslenkám na cestu do Uherské a Žítkové na cestu do Drietomy.

25. ZDRŽELI SE/PRO : Dotace v oblasti regionálního rozvoje (číslo tisku 1033-18Z)

Přes 7 mega TIC. Po půl mega pro Mersinis na podporu čínské špionáže, půl mega pro Krajskou hospodářskou komoru na podporu ruské špionáže (zdravíme kolegu zastupitele Devátého – tento vtipný popis je určen jemu. Nezlehčujeme tím nebezpečí špionáže.), Půl mega pro Region Bílé Karpaty na financování něčeho, co nejde financovat z něčeho jiného a čtvrt mega pro Region soudržnosti stř. Morava “neinvestičních” na financování věcí, které nejdou financovat z programu “technická pomoc”, což je program, ze kterého se obvykle platí PR, chlebíčky a kávička.

Bod byl na návrh Stanislava Devátého rozdělen do dvou samostatných hlasování. Ve společném hlasování o dotacích pro hospodářskou komoru a Mersinis jsme se ZDRŽELI. U ostatních jsme byli PRO. Důvody, proč nám vadí dotace pro hospodářskou komoru a Mersinis, jsme popisovali

26. PRO : Plán rozvoje 2019 (číslo tisku 1113-18Z)

V pořádku. Relativně. V plánu jsou v případě nové krajské nemocnice Tomáše Bati naštěstí zmíněné jen výdaje na nákup nákup zbývajících pozemků. Nejsou zde navýšené prostředky pro navýšené kilometry vlaků.

27. PRO : SPZ Holešov – majetkoprávní vztahy (číslo tisku 1124-18Z)

Smlouva o smlouvě budoucí kupní se společností, která prověřuje záměr pořídit 5000 m2. Dobré vše, co vede k tomu, aby se kraj jednou toho pekelného průšvihu zvaného SPZ Holešov zbavil. Proti byl klasicky jen zastupitel Vacek.

28. ZDRŽELI SE : Dotace organizacím Zlínského kraje v cestovním ruchu (číslo tisku 1012-18Z)

8 mega pro centrálu cestovního ruchu východní Moravy, pověření k poskytování tzv. služeb obecného hospodářského zájmu pro Evropskou kulturní stezku sv. Cyrila a Metoděje a 534 tisíc pro ně. Bobtná to, ta podpora cestovního ruchu, bobtná. Bodejť by nebobtnalo, když je to “nepochybně prospěšné”, bez ironie v některých případech docela dobře dělané, avšak bez zpětné vazby toho, že by si to někdo fakt chtěl koupit, pokud by měl na výběr.

29. PRO : Dotace v cestovním ruchu (číslo tisku 1013-18Z)

1 mega pro Baťák, po 650 tis. pro staré známé Mikroregion Vsetínsko, Region Slovácko, Luhačovské Zálesí a Kroměřížsko. Zde platí totéž, co v bodě 29. Jen u Baťáku je ten přínos hmatatelnější.

30. ZDRŽELI SE : Dotace pro Energetickou agenturu Zlínského kraje (číslo tisku 0979-18Z)

4,877 mega. A tady platí totéž, co v bodech 29. a 30. Jsou šikovní, nepochybně přínosní, všichni je mají rádi, a tak si udělají i nějaký ten výletíček po Evropě za spřátelenými zateplovači, nějakou tu konferencičku mezinárodní, s chlebíčky a kávičkou…

31. ZDRŽELI SE : Změna rámce programu RP17-19 Podpora zmírnění následků sucha v lesích (číslo tisku 1050-18Z)

K tomu jsme už také psali. Jistě, sucho je prevít, ale více vody vypijou úředníci při přípravě tohoto dotačního programu, než kolik vody se tím ušetří (respektive k jakému ekvivalentnímu zmírnění škod dojde).

32. PRO : Akční plán rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2018 a rok 2019 – aktualizace příloh (číslo tisku 0980-18Z)

Ačkoli máme o financování sociálních služeb v kraji odlišné představy, nemá význam zde hlasovat proti.

33. PRO : Finanční podpora z rozpočtu ZK k zajištění odlehčovacích služeb na území ZK, Dodatek k Rozhodnutí o poskytnutí příspěvku na provoz 2018 (číslo tisku 0981-18Z)

Ačkoli máme o financování sociálních služeb v kraji odlišné představy, nemá význam zde hlasovat proti.

34. PRO : Školství, kultura – financování projektů z dotačních programů příspěvkových organizací (číslo tisku 0953-18Z)

Návratné finanční výpomoci.

35. PRO : Školství – dodatky ke zřizovacím listinám (číslo tisku 1002-18Z)

Formální záležitost / technikálie. Pokaždé, kdy dojde ke změně v nemovitém majetku daného subjektu, musí se změnit zřizovací listiny a to musí odsouhlasit zastupitelstvo.

36. PRO : Hry IX. letní olympiády dětí a mládeže České republiky 2019 (číslo tisku 1091-18Z)

Účast našich malých sportovců na letní olympiádě. Kéž by se tyto věci daly jednou provozovat bez přerozdělovací mašinérie. Snad se na té akci moc peněz neefektivně nepromrhá a děti si to užijou.

37. PROTI : Individuální podpora 2019 – sekce MLÁDEŽ A SPORT (číslo tisku 1092-18Z)

1,5 mega hokej Vsetín. 1,5 mega hokej Zlín, 1,5 mega fotbal Hradiště, 1 mega házená Zubří. Náš člen Marek Štěpán nám k tomu dal následující stanovisku:

“SU ZÁSADNĚ PROTI!!! Navrhuju celých 5,5 mega dat na Lapač!!!!!!! MY ZME VALAŠÍ, JEDNA RODINÁÁÁ!…. UVÁZALI KÓZU, UTR TR TR UTR TR TR,…….. “

A v tom to právě je. Proč toto ano a něco jiného ne… A nemyslíme si, že kraj má sponzorovat profesionální sport.

38. PRO : Dotace Filharmonii Bohuslava Martinů, o. p. s. (číslo tisku 1006-18Z)

Na platy hudebníků a na nástroje dle plánu.

39. PRO : Kultura – Dodatek ke zřizovací listině příspěvkové organizace (číslo tisku 1008-18Z)

Formální záležitost / technikálie. Pokaždé, kdy dojde ke změně v nemovitém majetku daného subjektu, musí se změnit zřizovací listiny a to musí odsouhlasit zastupitelstvo.

40. ZDRŽELI SE : KULTURA – individuální dotace z Fondu ZK (číslo tisku 1094-18Z)

750 tisíc na opravu střechy kostela v Morkovicích. Nestihli vyčerpat a nemohli poznat, že to nestihnou. Fučelo takové větřisko, že nešlo báň zvednout jeřábem. Proto nová žádost o dotaci.

41. PRO : Kultura – výkon regionálních funkcí knihoven ve Zlínském kraji v roce 2019 (číslo tisku 1010-18Z)

Chod krajských knihoven – přes 8 miliónů.

42. PRO : Projednání výsledku kontroly MV ČR a návrhu opatření (číslo tisku 1123-18Z)

Historicky poprvé vlétla kontrola z ministerstva vnitra na některý z krajů. Zjišťovala, zda kraj neporušuje zákon o krajích. Z desítek kontrolovaných jevů se ve dvou případech našlo pochybení. Pochybení jsou to z pohledu sedláka směšná, avšak zákony je třeba ctít. Kraj přijal preventivní opatření, kterými do budoucna podobným jevům předejde. Snad.

43. PRO : Zpráva o činnosti Rady Zlínského kraje za období mezi 15. a 16. zasedáním Zastupitelstva Zlínského kraje (číslo tisku 1043-18Z)

Formální záležitost / technikálie

 

tomas-pajonk_malyportret

Ing. Tomáš Pajonk

Helena Lasztoviczová portrait2

Helena Lasztoviczová

Rozpočet Zlínského kraje 2019 přepočtený na Vaši peněženku

Rozpočet Zlínského kraje na rok 2019 je vyrovnaný, ve výši 12 miliard korun. Jak posoudit priority vlády kraje? Nejlépe z pohledu vás – občanů. Na každého z nás jde o 20 533 korun ročně. O většině výdajů kraj nerozhoduje, jen je proplácí. Provozní peníze na školy, sociální služby, … Zbude 5 920 korun a o nich rozhodli radní takto:

Nejvíce vašich peněz – 1216 Kč – kraj utratí za dopravní obslužnost, tedy za linkové autobusy a vlaky (a očekává se masivní nárůst tohoto výdaje). Aby mohl tyto dopravní služby zaplatit, musí ještě vybrat od měst a obcí dalších 110 Kč.

Druhou nejvyšší částku – 1137 Kč – kraj použije na péči o svůj majetek, např. opravy a rekonstrukce budov škol a nemocnic.

Na provoz kraje ročně dáváte 1013 Kč. Z toho na mzdy, odměny a vybavení jde celých 970 Kč. Na různé taškařice typu bratření se s jinými kraji, stříhání pásek, propagaci vlastní užitečnosti v Oknu do kraje a regionální televizi 30 Kč a dalších 13na tvorbu stohů koncepcí a plánů.

Do oprav a údržby krajských silnic (II. a III. třídy) dáváte ročně 947 Kč.

Na další financování středních škol přispívá kraj ještě 602 Kč.

Na kulturu a péči o památky dáváte 441 Kč.

Malým obcím pošle kraj v průměru 86 Kč na člověka. To je takzvaný podprogram rozvoje venkova.

85 Kč ročně přispěje každý z nás na péči o přírodu a životní prostředí. Z toho asi 3 Kč dáváme na vlastní „ekologickou“ převýchovu.

65zahučí v průmyslové zóně Holešov.

Na služby zajišťující řešení neštěstí (hasiči, záchranka, horská služba) a na krajské územní plánování jdou 54 koruny.

A pak už jsou to jen relativně „drobné“:

18 korun na cestovní ruch,

16 korun na tzv. inovace (peníze pro vybrané firmy, kterými kraj malinko křiví tržní prostředí),

4 koruny na integraci cizinců, národnostní problematiku, apod.,

a 3 koruny ještě na přilepšenou pro zdravotnictví.

Politici se často chválí, co vám všechno dali. Nic nedali – jsou to vaše peníze, jen jimi vládnou. Jsou priority správné? To posuďte sami, snad Vám takto odkrytá čísla pomůžou.

tomas-pajonk_malyportret

Ing. Tomáš Pajonk,

zastupitel Zlínského kraje

 

Helena Lasztoviczová portrait2

Helena Lasztoviczová,

zastupitelka Zlínského kraje