Příspěvky

Vyrovnaný rozpočet a bez strašení!

Včera jsem si se zájmem přečetl tento sponzorovaný příspěvek. Dostal se dokonce na hlavní FB hnutí Ano.

pindyi

pindyii

 

 

 

 

 

 

Autorka se cítí připraveně, ale bohužel podklady připravené neměla. Kandidujeme jako opozice k současnému vedení kraje, měl bych tedy jásat, že někdo takto tvrdě kritizuje krajské vedení. Problém je, že to, co paní Balaštíková píše, prostě není pravda. Zlínský kraj tak špatný hospodář prostě nebyl a o tom kam investuje peníze ani dnes úředník z Prahy prostě nerozhoduje.

Paní Balaštíková se totiž ve svém “výpočtu” spletla o cca o 60 %.

Zlínský kraj měl k 31.12.2012 závazky ve výši 3,1 miliardy korun. V roce 2015 to bylo 4,32 miliardy korun. Jedná se tedy o nějaký 39 % nárůst. A v roce 2016 si kraj zbývající cca 1,88 miliardy opravdu nevypůjčil. Netuším, odkud paní Balaštíková údaje vzala. Neuvádí to. Vyznat se v krajských financích není úplně jednoduché. Přiznám se bez mučení, že jsem v roce 2014 také udělal při analýze rozpočtu chybu. Základní čísla jsou ale jasná a udělat z 39 % dvojnásobný nárůst vyžaduje opravdu kumštýřského počtáře.

Strašit pak číslem naprosto vycucaným z prstu je nezodpovědné. Nehledě na to, že podstatnější pro kraj jsou dlouhodobé závazky, protože krátkodobé závazky často řeší aktuální nesoulad příjmů s výdaji.

Naši kandidáti budou místo toho prosazovat vyrovnaný rozpočet bez šokování.

Zdroj informací o financích kraje: https://www.kr-zlinsky.cz/zaverecny-ucet-zlinskeho-kraje-cl-119.html

Krátkodobé závazky

31.12.2012: 1,13 miliardy korun

31.12.2015: 1,99 miliardy korun

Dlouhodobé závazky

31.12.2012: 1,98 miliardy korun

31.12.2015: 2,33 miliardy korun

Celkem závazky

31.12.2012: 3,10 miliardy korun

31.12.2015: 4,32 miliardy korun

Kraj? Ušetřme ho papírování!

Kraj nežije ve vzduchoprázdnu. Má spoustu zákonných povinností. Tak jako každá firma, škola, dobrovolnická organizace či jakákoli jiná instituce, i kraj má administrativu, kterou prostě dělat musí.

Máme v programu redukci administrativy a snahu o uspoření takovýchto prostředků a přesun do oblastí, které občanům slouží. To říká před volbami každý. Administrativu lze ale snížit jedině tak, že některé její prvky zjednodušíme nebo zrušíme. Představa, že hejtman práskne bičem a úředníci zapracují o 50 % výkonněji a pak jich tedy budeme moci 10 % propustit, je naivní.

Zde zkusím ukázat jednu konkrétní metodu, jak náklady na byrokracii snížit.

Kraj poptává, řeší, upravuje a schvaluje desítky různých koncepcí a strategických dokumentů. Na konci textu je rychlá a neúplná tabulka. Bez jakéhokoli hodnocení.

Jsou všechny tyto koncepce skutečně přínosné pro kraj? Nejsou. Myslím, že kraj je často dělá z povinnosti, zvyku, formality.

Je NAPROSTO nutné si stanovit, které mají a které nemají smysl.

Pak musíme najít odvahu a způsob, jak tvorbu těchto v podstatě často velmi zbytečných dokumentů omezit. Dám tři příklady:

Koncepce romské integrace ve Zlínském kraji na léta 2015 – 2018Považuji programy, které si kladou za cíl převychovat (co jiného je integrace?) část obyvatel na základě etnického klíče, za rasistické. Mám morální problém s tím, aby kraj sypal peníze do převýchovy obyvatel.
Nehledě na to, že výsledky jsou totálně tristní, koncepce je splácanina obecných informací a akční plán se dá shrnout do věty – “Kraj má říkat obcím a policistům, ať nejsou rasisti a sledují stránky MPSV.” Zrušit. Omezit na nejmenší povinné zákonné minimum.”Nesledujeme, zda máme v kraji Romy. Jsme úřad a mezi lidmi nerozlišujeme podle rasy či etnika. Pro všechny občany ČR platí stejné zákony a pravidla.”
Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Zlínského kraje

 

Tu jsem komentoval zde. Mnoho balastu, minimum konkrétních závěrů. Lze zjednodušit. Kraj nemá být plánovač vzdělání. Poprávka a nabídka po vzdělání je věcí jednotlivců; kraj má maximálně pomoci ředitelům krajských škol, aby mohli hledat a poskytovat obory, které jsou žádané po všech stránkách.
Krajská koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského krajeO té viz níže.

Ke koncepci environmentálního vzdělávání

v-prirodeJednoduše: Takto se láska k přírodě netvoří a koncepce ničemu nepomůže. To není nic proti žádné z organizací zmíněných v dokumentu (celé to dělá http://www.liska-evvo.cz). Naopak, některé z nich právě vztah k přírodě tvoří. Ušetřeme papír, energii a peníze, a místo koncepce můžeme mít skutečný výstup.

Zeširoka: Kraj, politici a příroda. Kraj není od toho, aby lidi vychovával ve vztahu k přírodě. A ani v ničem jiném je nemá vychovávat, když už jsme u toho.

Kraj je sluha a správce veřejného majetku, ne rodič nebo vychovatel.

Role kraje nemá být v tom, že si vytáhne právě jednu specifickou formu enviromentální výchovy (pomocí neziskových státem dotovaných organizací) a tu podpoří. Já (a tisíce jiných rodičů) s dětmi také dělám “enviromentální výchovu”. Nic za to nechceme a s dovolením podpoříme toho, koho uznáme za vhodné. Tohle není nic proti organizaci Líska z.s. Věřím, že právě ona tuto koncepci vlastně nepotřebuje (tedy krom toho, že za ni dostane zaplaceno).

 

 

 

Zákon koncepci zmiňuje …

Zpracování koncepce vyplývá ze zákona č. 123 / 1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, v platném znění, kde § 13, odst. 5 uvádí, že „kraje v samostatné působnosti

  • zpracovávají, koordinují a aktualizují krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (dále jen “krajská koncepce”) vycházející ze Státního programu a
  • podporují rozvoj environmentálního poradenství.“

A má kacířská otázka zní:

Musí mít koncepce 60 stran? Musíme ji dělat tak často? Musí ji kraj vůbec dělat? Jak to maximálně zjednodušit?

Když obdobně projdeme všechny dokumenty, které kraj tvoří, určitě najdeme způsob, jak náklady na administrativu omezit.

Jen to chce trochu odvahy 😉

Různé strategické koncepce

krajská koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty zlínského krajehttps://www.kr-zlinsky.cz/krajska-koncepce-environmentalniho-vzdelavani-vychovy-a-osvety-zlinskeho-kraje-cl-2975.html
koncepce protidrogové politiky ve zlínském kraji na léta 2010-2014https://www.kr-zlinsky.cz/koncepce-protidrogove-politiky-ve-zlinskem-kraji-na-leta-2010-2014-cl-339.html
koncepce rozvoje tělovýchovy a sportu ve zlínském krajihttps://www.kr-zlinsky.cz/strategicke-a-koncepcni-dokumenty-cl-47.html
strategie rozvoje venkovahttps://www.kr-zlinsky.cz/strategie-rozvoje-venkova-2010-2015-cl-3766.html
strategie bezpečnosti silničního provozuhttps://www.kr-zlinsky.cz/strategie-bezpecnosti-silnicniho-provozu-zlinskeho-kraje-na-obdobi-2012-2020-cl-2014.html
krajský plán podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením zlínského kraje na období 2017-2020https://www.kr-zlinsky.cz/krajsky-plan-podpory-rovnych-prilezitosti-pro-osoby-se-zdravotnim-postizenim-zlinskeho-kraje-na-obdobi-2017-2020-cl-3854.html
koncepce romské integrace na období 2015 – 2018 ve zlínském kraji https://www.kr-zlinsky.cz/koncepce-romske-integrace-na-obdobi-2015-2018-ve-zlinskem-kraji-cl-705.html
dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy zlínského krajehttps://www.kr-zlinsky.cz/zakladni-koncepcni-dokumenty-cl-47.html
koncepce protidrogové politiky ve zlínském kraji na léta 2015-2019https://www.kr-zlinsky.cz/koncepce-protidrogove-politiky-ve-zlinskem-kraji-na-leta-2015-2019-cl-3354.html
koncepce prevence kriminality ve zlínském kraji na léta 2012-2016https://www.kr-zlinsky.cz/koncepce-prevence-kriminality-ve-zlinskem-kraji-na-leta-2012-2016-cl-1253.html
koncepce rozvoje místní kultury ve zk na léta 2014-2024https://www.kr-zlinsky.cz/strategicke-a-koncepcni-dokumenty-v-oblasti-kultury-cl-2011.html
koncepce rozvoje organizací zlínského kraje v oblasti kultury pro období let 2015-2024https://www.kr-zlinsky.cz/strategicke-a-koncepcni-dokumenty-v-oblasti-kultury-cl-2011.html
koncepce rozvoje regionálních funkcí knihoven ve zlínském kraji na období 2014-2017https://www.kr-zlinsky.cz/strategicke-a-koncepcni-dokumenty-v-oblasti-kultury-cl-2011.html
strategie rozvoje zlínského kraje 2009 – 2020 (srzk)https://www.kr-zlinsky.cz/zakladni-koncepcni-strategicke-dokumenty-cl-668.html
program rozvoje územního obvodu zlínského kraje 2013 – 2016 (prúozk)https://www.kr-zlinsky.cz/program-rozvoje-uzemniho-obvodu-zlinskeho-kraje-2013-2016-pruozk–cl-2601.html
regionální inovační strategie zlínského kraje a strategie inteligentní specializace (s3)https://www.kr-zlinsky.cz/regionalni-inovacni-strategie-zlinskeho-kraje-a-strategie-inteligentni-specializace-s3–cl-1957.html
strategie využití brownfields ve zlínském krajihttps://www.kr-zlinsky.cz/strategie-vyuziti-brownfields-ve-zlinskem-kraji-cl-708.html

Krajské volby – nejtěžší pro voliče – poškozují víru v zastupitelskou demokracii

Současné dotazování kandidátů do zastupitelstev kraje a dramaturgie veřejných debat je extrémně nefunkční. To má neblahé dopady na celkovou důvěru v zastupitelskou demokracii. 

Kandiduji do krajského zastupitelstva a nemohu se tak ubránit uvažování nad podstatnou otázkou.

Jak si vlastně volič do krajského zastupitelstva vybírá?

Volič to má těžké

Z toho co vidím, to má volič sakra těžké. Ze všech stran sliby, hesla, úsměvy. Ještě pár dní a lidem to poleze už dost krkem. Ale vážněji. Racionální úvaha by řekla, že si volič projde krajské programy. Vyplní volební kalkulačku. Jenže, může z toho něco poznat? Hesla nemohou a nejsou moc konkrétní. Programy jsou si na úrovni hesel vlastně příliš podobné. Cesty, školy, nemocnice – vše budeme řešit – klíčová otázka je spíše jak. Strany potřebují voliče zaujmout a nenaštvat. Tzn. racionální volič ví, že z programu se moc nedozví a čas s ním moc utrácet nebude. Do toho přihoďte to, že vědět co a jak kraji skutečně může řešit není zrovna nejsnadnější tušit, když ani lidé pro tyto účely placení selhávají.

Volič se často musí spolehnout na známost kandidáta, osobní pocit. Intuici.

Pozitivně mě překvapuje, že výkřiky a témata, která krajská nejsou mají menší dopad, než by mohlo na první pohled vypadat. Voliči docela tuší, co kraj opravdu nevyřeší.

Bohužel právě média voličům mnoho nepomůžou

Ano, televize a rádia nám pořádají debaty. Bohužel, právě ty krajské jsou ve své podstatě bezobsažné a ke vztahu ke kompetenci řídit kraj téměř irelevatntní. Například nejsledovanější debata v ČT měla tato témata

1)komunikace s úřady
2)nedostatek dobře placené práce
3)a mnoho času se strávilo v diskuzi ohledně výbuchu muničního skladu ve Vrběticích.

Jak na tom má volič poznat koho volit?

Kdo chce dobře komunikující úřad? Všichni.
Kdo chce dobrá pracovní místa v kraji? Všichni.
Který hejtman dá případné další náhlé katastrofě svou maximální pozornost? Každý.

Ve velmi podobném duchu probíhala debata v Českém Rozhlase, které jsem se zúčastnil. Podpoříte tohle? Hm, ano. A tohle? Hm, ano. A taky tohle? Jistěže. Kupodivu největší náboj (dle mého a velmi zaujatého názoru) měla debata v BleskTV protože se zeptala jako jediná aspoň trochu ideologickou otázku – jak vrátíte ševce do Zlína.

V roce 2012 se řešila metanolová aféra (co má hejtman dělat a jak tomu zabránit?) a částečně strategická průmyslová zóna Holešov a nic se v ní prakticky za 4 roky nezměnilo.

Novinové články a rozhovory s lídry, otázky na kandidátky na tom nejsou moc jinak. Přečíst si všechny rozhovory, vydestilovat z nich balast a dostat se na dřeň, to je práce pro velmi kvalitního novináře, který navíc má dobrou orientaci v konkrétní problematice kraje a jeho možnostech. Počet takových lidí ve Zlínském kraji? Těžko říci, budu velmi rád, když mi čtenáři jednoho takového doporučí.

Kraj je pro média těžký. Potřebuje jít pod povrch a ne jen se ptát jaké vidíte priority (protože dálnice, obchvaty, silnice toho moc nenapoví konkrétně).

Bezobsažností ale dochází k poškozování zastupitelské demokracie

Není to drsné hodnocení? Není. Krajské volby jsem zažil teď podruhé a to že se v nich minimálně řeší SKUTEČNÁ krajská témata je alarmující. Proč to říkám? Protože ta funguje jako systém s nějakou zpětnou vazbou. Kandidát A slibuje X, kandidát B slibuje Y. Chci X volím A. Splnil? Ok, budu ho volit dál. Nesplnil, volit někoho jiného. Aby aspoň trochu fungovalo, tak potřebujeme aspoň trochu funkční zpětnou vazbu. Nijak si to neidealizujme, demokracie jako způsob řízení čehokoli má mnoho problémů (a je na samostatnou otázku, o čem všem je vhodné demokraticky hlasovat). Funguje zpětná vazba na krajské úrovni? Jak by mohla s takovými otázkami a tématy?

Už tak slabý systém dále oslabujeme.

Jak volič po 4 letech ohodnotí zda jeho kandidát splnil své sliby?

Komunikující úřad? Minimum lidí řeší něco přímo s krajských úřadem. Pokud už něco řešili, pak objektivně zhodnotit, zda se situace zlepšila oproti minulým letem je téměř nemožné.
Dobrá pracovní místa? Všechny prostředky co kraj k tomuto má jsou nepřímé s malým dopadem. Zásadní vliv bude mít štěstí a um voliče + světová hospodářská situace + domácí hospodářská situace + republiková politika.
Katastrofa? Více než skutečná přesná pomoc bude oceněno, zda si hejtman natáhl gumáky, prošel se u místa neštěstí, případně zda vzal do ruky lopatu. Plus taky jak moc lidí to vyfotilo.

Suma sumárum, odpovědi na otázky s největším mediálním dopadem jsou zcela irelevantní ku skutečné práci krajského zastupitelstva, kdyby kandidáti soupeřili v recitaci Vogonské poezie, byl by výsledek podobný a pro voliče mnohem, mnohem zábavnější.

Televizní (a nejen televizní) debata, která má být pro fungující demokracii naprostý základ se stává festivalem frází, převážně díky zvolenému formátu.

Je nějaké řešení?

Co mohu ovlivnit já a má kandidátka?
Velmi jsem se snažil spolu se všemi kolegy v koalici dát programu větší hloubku, krajský obsah a skutečné náznaky řešení. http://zlinsky.spolecne2016.cz/deset-duvodu/#jedna. Kraj také řeší hlavně lokální, resp. nadobecní problémy a ty jsme dali dohromady zde: http://zlinsky.spolecne2016.cz/regiony. Co jen mi síly stačí, tak se v osobních debatách snažím naznačovat, co chceme skutečně řešit v kraji a že kraj není všemocný a neslibuji ráj na zemi. 🙂

Nápad pro novináře  
Kraj má v podstatě největší pravomoc v přisunování peněz do konkrétních projektů a oblastí. Má také koordinační funkcí a aktivní hejtman by mohl silou své osobnosti, tlakem a příkladem ovlivnit mnohé. Průtokový ohřívač dotací není špatné přirovnání. Otázky na toto téma, ale v debatách prakticky nepadaly. A zcela upřímně … kdyby padaly, tak bychom se jako kandidáti pěkně zapotili.

Pro dramaturgy veřejných debat by mohlo být inspirací místo otázky chcete tohle, nebo tohle, se ptát spíše seřaďovacím, či poměrným způsobem.
Například máte těchto 5 oblastí seřaďte je podle vnímané důležitosti. Co má kraj řešit nejvíce a jak. Nebo lépe. Máte 1000 korun v krajském rozpočtu. Jak je zhruba mezi jednotlivé oblasti rozdělíte?

A pro nás pro všechny?

Zkusme vrátit do politiky to, co tam patří. Ideje a ideologii. Ptejme se na ně politiků. Jděme trochu do hloubky.  Proč? Protože jsou velmi podstatným vodítkem pro voliče. Nelze chtít názor na každou jednotlivou krajskou konkrétnost, ale spíše jaký je postoj kandidáta k vztahu občan / stát. Co má stát řešit, co mají řešit občané. Co je jeho dlouhodobá vize. Podle toho lze soudit, jak Vás bude zastupovat.

Samozřejmě volitelnost kandidáta, pak určuje nejen podobnost jeho idejí s Vašimi, ale velmi, velmi podstatně, jak vnímáte, že je schopný je prosadit.

A pro kraje?

Mají-li tyto územní celky nebýt pouhými průtokovými ohřívači dotací a mají-li mít větší smysl, pak budou potřebovat daleko, daleko více autonomie. Osobně jsem příznivec co největší decentralizace, protože ta velmi dobře umožňuje sledovat funkčnost různých přístupů k řešení problémů. Toto téma, ale do samotných voleb má jen malý smysl otevírat. Mantinely a pravidla hry jsou totiž pevně dány a řešit pravidla během zápasu není moc rozumné. Decentralizace je ale velké téma do parlamentních či jiných voleb a už dlouho spí.

A jak to nakonec volič vyřeší?

To uvidíme 8.10. 2016. Do té doby se budu snažit naše ideje a zásady přiblížit co největšímu počtu lidí 🙂

Krajským předsedou

V pátek 10. 7. jsem dostal důvěru členů Svobodných ve Zlínském kraji a stal jsem se opět krajským předsedou. Děkuji Františkovi Veverkovi, mému protikandidátovi, za férový souboj.

Krajský předseda je nižší funkcí než republikový místopředseda. V politice i jinde, se dobrovolné a uvážené posuny směrem dolů moc nedějí. Takový krok je tedy nečekaný. Rád bych Vám ho stručně, ve třech bodech vysvětlil.

1) Soustředění síly

O dalším osudu Svobodných se nerozhodne v Praze, kde jsou Svobodní nejpočetnější a nejhlasitější. V roce 2016 nás čekají Krajské volby, následované volbami sněmovními o rok poté. V krajských volbách potřebují Svobodní uspět, potřebují získat nějaké mandáty a dostat do politiky další své zástupce, kteří budou hlasitě prosazovat náš politický program. Bez tohoto úspěchu máme v následujících volbách, jen malou naději.

A až v říjnu 2016 dorazí poslední sečtené hlasy a vyhlásí se výsledky, chci vědět, že jsem udělal téměř vše, co bylo možné, aby na mé „hlídce“ dopadlo vše co nejlépe.

Chci Svobodné ve Zlínském kraji do těchto voleb dobře vést. Sedět na příliš mnoha židlích – republikového místopředsedy a současně vést  přípravu na krajské volby považuji (po zkušenostech posledního půlroku) za nemožné.

2) Získávání zkušeností

Zásadním důvodem, proč potřebujeme uspět, je zisk reálných politických zkušeností. Máme ideály, máme program, ale zkušenosti? Ty, přiznejme si to na rovinu, prostě nemáme. Důležitou výjimkou jsou radní, zastupitelé a také členové různých výborů a komisí na komunální úrovni – ti jsou v pozici, kde se učí, jak něco prosadit. Kraje nám umožní podstatné zkušenosti získat.

Ano, máme ideály a máme program. Ale, je o tom politika? Jen zčásti. Musíme zapracovat na schopnosti svůj program prosadit.

Učit se je nejlépe metodou pokusů a omylů. Zkoušet jak voliče oslovit. Vícekrát, pořád. To co nefunguje nedělat, zkoušet něco jiného. A to se dělá na kraji o dost lépe než na republice. Chce to ovšem iniciativu a rychlost.

3) Příkladem

O osudu strany se rozhodne v krajích. Budu u toho. Netrpím iluzí „neviditelných divizí“. Příkaz z republikového ústředí nevytvoří v krajích skutečnou a dobrou kampaň. Nevěřím, že stačí něco objednat u PR agentury a šup, máme kabátek, který padne kandidátům jako ulitý.

Nevěřím, že přijede Petr Mach na bílém koni, mávne rukou a kandidátka uspěje. Tohle si budeme muset prostě odpracovat sami. A proto chci jít příkladem. Bude-li trochu sil, rád pomohu ostatním krajům, ale ne z pozice „vedení“, nýbrž z pozice kolegy.

Držte mi v předsednictví palce!