Příspěvky

Kraj? Ušetřme ho papírování!

Kraj nežije ve vzduchoprázdnu. Má spoustu zákonných povinností. Tak jako každá firma, škola, dobrovolnická organizace či jakákoli jiná instituce, i kraj má administrativu, kterou prostě dělat musí.

Máme v programu redukci administrativy a snahu o uspoření takovýchto prostředků a přesun do oblastí, které občanům slouží. To říká před volbami každý. Administrativu lze ale snížit jedině tak, že některé její prvky zjednodušíme nebo zrušíme. Představa, že hejtman práskne bičem a úředníci zapracují o 50 % výkonněji a pak jich tedy budeme moci 10 % propustit, je naivní.

Zde zkusím ukázat jednu konkrétní metodu, jak náklady na byrokracii snížit.

Kraj poptává, řeší, upravuje a schvaluje desítky různých koncepcí a strategických dokumentů. Na konci textu je rychlá a neúplná tabulka. Bez jakéhokoli hodnocení.

Jsou všechny tyto koncepce skutečně přínosné pro kraj? Nejsou. Myslím, že kraj je často dělá z povinnosti, zvyku, formality.

Je NAPROSTO nutné si stanovit, které mají a které nemají smysl.

Pak musíme najít odvahu a způsob, jak tvorbu těchto v podstatě často velmi zbytečných dokumentů omezit. Dám tři příklady:

Koncepce romské integrace ve Zlínském kraji na léta 2015 – 2018Považuji programy, které si kladou za cíl převychovat (co jiného je integrace?) část obyvatel na základě etnického klíče, za rasistické. Mám morální problém s tím, aby kraj sypal peníze do převýchovy obyvatel.
Nehledě na to, že výsledky jsou totálně tristní, koncepce je splácanina obecných informací a akční plán se dá shrnout do věty – “Kraj má říkat obcím a policistům, ať nejsou rasisti a sledují stránky MPSV.” Zrušit. Omezit na nejmenší povinné zákonné minimum.”Nesledujeme, zda máme v kraji Romy. Jsme úřad a mezi lidmi nerozlišujeme podle rasy či etnika. Pro všechny občany ČR platí stejné zákony a pravidla.”
Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Zlínského kraje

 

Tu jsem komentoval zde. Mnoho balastu, minimum konkrétních závěrů. Lze zjednodušit. Kraj nemá být plánovač vzdělání. Poprávka a nabídka po vzdělání je věcí jednotlivců; kraj má maximálně pomoci ředitelům krajských škol, aby mohli hledat a poskytovat obory, které jsou žádané po všech stránkách.
Krajská koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského krajeO té viz níže.

Ke koncepci environmentálního vzdělávání

v-prirodeJednoduše: Takto se láska k přírodě netvoří a koncepce ničemu nepomůže. To není nic proti žádné z organizací zmíněných v dokumentu (celé to dělá http://www.liska-evvo.cz). Naopak, některé z nich právě vztah k přírodě tvoří. Ušetřeme papír, energii a peníze, a místo koncepce můžeme mít skutečný výstup.

Zeširoka: Kraj, politici a příroda. Kraj není od toho, aby lidi vychovával ve vztahu k přírodě. A ani v ničem jiném je nemá vychovávat, když už jsme u toho.

Kraj je sluha a správce veřejného majetku, ne rodič nebo vychovatel.

Role kraje nemá být v tom, že si vytáhne právě jednu specifickou formu enviromentální výchovy (pomocí neziskových státem dotovaných organizací) a tu podpoří. Já (a tisíce jiných rodičů) s dětmi také dělám “enviromentální výchovu”. Nic za to nechceme a s dovolením podpoříme toho, koho uznáme za vhodné. Tohle není nic proti organizaci Líska z.s. Věřím, že právě ona tuto koncepci vlastně nepotřebuje (tedy krom toho, že za ni dostane zaplaceno).

 

 

 

Zákon koncepci zmiňuje …

Zpracování koncepce vyplývá ze zákona č. 123 / 1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, v platném znění, kde § 13, odst. 5 uvádí, že „kraje v samostatné působnosti

  • zpracovávají, koordinují a aktualizují krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (dále jen “krajská koncepce”) vycházející ze Státního programu a
  • podporují rozvoj environmentálního poradenství.“

A má kacířská otázka zní:

Musí mít koncepce 60 stran? Musíme ji dělat tak často? Musí ji kraj vůbec dělat? Jak to maximálně zjednodušit?

Když obdobně projdeme všechny dokumenty, které kraj tvoří, určitě najdeme způsob, jak náklady na administrativu omezit.

Jen to chce trochu odvahy 😉

Různé strategické koncepce

krajská koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty zlínského krajehttps://www.kr-zlinsky.cz/krajska-koncepce-environmentalniho-vzdelavani-vychovy-a-osvety-zlinskeho-kraje-cl-2975.html
koncepce protidrogové politiky ve zlínském kraji na léta 2010-2014https://www.kr-zlinsky.cz/koncepce-protidrogove-politiky-ve-zlinskem-kraji-na-leta-2010-2014-cl-339.html
koncepce rozvoje tělovýchovy a sportu ve zlínském krajihttps://www.kr-zlinsky.cz/strategicke-a-koncepcni-dokumenty-cl-47.html
strategie rozvoje venkovahttps://www.kr-zlinsky.cz/strategie-rozvoje-venkova-2010-2015-cl-3766.html
strategie bezpečnosti silničního provozuhttps://www.kr-zlinsky.cz/strategie-bezpecnosti-silnicniho-provozu-zlinskeho-kraje-na-obdobi-2012-2020-cl-2014.html
krajský plán podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením zlínského kraje na období 2017-2020https://www.kr-zlinsky.cz/krajsky-plan-podpory-rovnych-prilezitosti-pro-osoby-se-zdravotnim-postizenim-zlinskeho-kraje-na-obdobi-2017-2020-cl-3854.html
koncepce romské integrace na období 2015 – 2018 ve zlínském kraji https://www.kr-zlinsky.cz/koncepce-romske-integrace-na-obdobi-2015-2018-ve-zlinskem-kraji-cl-705.html
dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy zlínského krajehttps://www.kr-zlinsky.cz/zakladni-koncepcni-dokumenty-cl-47.html
koncepce protidrogové politiky ve zlínském kraji na léta 2015-2019https://www.kr-zlinsky.cz/koncepce-protidrogove-politiky-ve-zlinskem-kraji-na-leta-2015-2019-cl-3354.html
koncepce prevence kriminality ve zlínském kraji na léta 2012-2016https://www.kr-zlinsky.cz/koncepce-prevence-kriminality-ve-zlinskem-kraji-na-leta-2012-2016-cl-1253.html
koncepce rozvoje místní kultury ve zk na léta 2014-2024https://www.kr-zlinsky.cz/strategicke-a-koncepcni-dokumenty-v-oblasti-kultury-cl-2011.html
koncepce rozvoje organizací zlínského kraje v oblasti kultury pro období let 2015-2024https://www.kr-zlinsky.cz/strategicke-a-koncepcni-dokumenty-v-oblasti-kultury-cl-2011.html
koncepce rozvoje regionálních funkcí knihoven ve zlínském kraji na období 2014-2017https://www.kr-zlinsky.cz/strategicke-a-koncepcni-dokumenty-v-oblasti-kultury-cl-2011.html
strategie rozvoje zlínského kraje 2009 – 2020 (srzk)https://www.kr-zlinsky.cz/zakladni-koncepcni-strategicke-dokumenty-cl-668.html
program rozvoje územního obvodu zlínského kraje 2013 – 2016 (prúozk)https://www.kr-zlinsky.cz/program-rozvoje-uzemniho-obvodu-zlinskeho-kraje-2013-2016-pruozk–cl-2601.html
regionální inovační strategie zlínského kraje a strategie inteligentní specializace (s3)https://www.kr-zlinsky.cz/regionalni-inovacni-strategie-zlinskeho-kraje-a-strategie-inteligentni-specializace-s3–cl-1957.html
strategie využití brownfields ve zlínském krajihttps://www.kr-zlinsky.cz/strategie-vyuziti-brownfields-ve-zlinskem-kraji-cl-708.html